PĚT KROKŮ K ROLI TVŮRCE aneb Utváření životní reality

Záznam z Live-Training SUPERPOWER skupinového kurzu  

5 SCHRITTE ZUM SCHÖPFER – REALITÄT GESTALTEN

„Pět kroků k roli tvůrce – utváření životní reality“

Zdroj: Renate de Graaff, Mnichov

Překlad: Oldřiška Kališová

Jak se stanu tvůrcem duchovně mentálně fyzicky emocionálně?

Přání nepřichází jen tak, je to esenciální síla, která pochází z Vyšší úrovně.

Jak to funguje?

MÁŠ PŘÁNÍ nebo CÍL, který si přeješ dosáhnout? Vězíš v problému?

Jak dosáhnout naplnění? Jak se dostat z problému či potíží: ovládnout problém.

Nejdřív si uvědom, jaký je tvůj cíl, pojmenuj své přání.

Možná se nacházíš v situaci, která se momentálně ukazuje zcela opačně od toho, co by sis přál (a) prožívat a mít.

Je jedno, co se teď kolem tebe děje, v jakých vnějších okolnostech se nyní nacházíš. Nenechej se jimi ovlivnit.

Co ale musíš, je ovládat své stavy zevnitř na myšlenkové a emoční úrovni, tím měníš situaci navenek. Spoluutváříš fyzickou realitu.

Nic z vnějšího světa nezničí tvůj vnitřní klidný stav ať je to zpráva od lékaře nebo stav bankovního konta, pokud to ty sám (a) nedovolíš.

Nic z vnějšího světa tě nesmí ovlivnit natolik, aby tě to ničilo a narušovalo tvůj vnitřní klid a stav.

Ty jsi šéf svého života, prožívání fyzické reality. To, jak se cítíš, záleží na tobě. Ovládáš-li způsob myšlení a emoce, ovládáš situaci. Není třeba podléhat panice, stěžovat si nebo nadávat. Je potřeba zůstat klidný, objektivně pozorovat situaci, a sebe samého v té situaci. Pak tě nic neirituje, žádná iluze, zůstáváš objektivní.

Když to vše pozoruješ, jsi v té situaci vědomý, odstavíš tím svého autopilota. Situace neovládá tebe, nýbrž ty ovládáš situaci.

1.krok

Je jedno, co se kolem tebe děje, zachováváš stav klidu. V tomto stavu se můžeš svobodně rozhodnout, jestli zůstaneš klidný nebo se rozčílíš. Jestli pustíš ke slovu tvou mysl nebo intuici. Uč se své myšlenky a emoce ovládat! Dostáváš se přesně do těch situací, ve kterých se potřebuješ učit. Nezůstávej stát a viset v situaci, osvoboď se od destruktivních emocí a myšlenek. Dovol si být nad tou situací, čili nad myšlenkami a emocemi. Tím dosahuješ ovládnutí sebe.

2.krok

Vzpomeň si v životních situacích, že všechno v tobě i okolo tebe bylo vytvořeno dobře. Pozornost z vnějšího světa přenes na tvůj vnitřní stav. Nenechej se ovládnout panikou nebo explozí emocí. Tím jsi svoji lekci zvládl. Dech ti v tom účinně může pomoci. Esence Ducha, která tě stvořila, sídlí v každé buňce tvého těla, tato původní esence je dobrá. Vše je dobré takové, jaké je, v tobě i okolo tebe. Vše okolo tebe bylo vytvořeno dobře původní esencí Ducha (Podstaty), vše je míněno v dobrém. Pravdivou esenci Stvořitele obsahuje každá buňka ve tvém fyzickém těle, ale záleží na tom, jak tuto pravdu přijímáš (jsi-li otevřen, jak ji pojmeš, jak si ji vysvětlíš a projevíš ven. Ve vnějším světě, fyzickém světě člověk tuto původní pravdu Ducha projevuje skrze vzorce myšlení a vzorce víry či přesvědčení. Vždy záleží na tobě, jak na vlastní duchovní pravdu nazíráš, proto je tolik proměnlivá. Pokud jsi zvládl krok 1, vybudoval jsi v sobě stav klidu. Odtud jsi schopen rozhodovat o tom, jak smýšlíš a jak prožíváš. Udělej si v sobě pořádek.

Je důležité si vzpomenout, že v tobě i okolo tebe bylo vše míněno a vytvořeno v dobrém a je dobro. Ty jsi dobro, vše v tobě bylo původně dobře vytvořeno! Tvá duše ví, že jsi vytvořen z dobré energie. Tvá Duše miluje zdroj Dobra, proto se chce projevit v dobrém. Udělej si pořádek v myšlení a pocitech. Brzy ráno a večer si připomeň všech „Pět kroků tvůrce“. Pokud už tvůj vnitřní systém pochopil, že je v tobě vše dobré, a že ve všech životních situacích jsi vždy takový, jaký jsi, dobrý (á). Pak jsi dobře integrovaný: na třech úrovních mentálně, emočně, fyzicky. Nemáš omezení, pokud uznáš, že jsi dobrá (ý), taková (ý), jaká (ý) jsi! To, co vidíš ve vnějším světě už je jen výsledek. Projekce tebe, projev Ducha. Vnímej situace jako proces tvůrce.

3.krok

Vše v tobě a okolo tebe je projevem Ducha, pravdy Ducha. Duch se projevuje ve hmotě, nazírej na sebe jako projev této pravdy. Vtiskni své přání do paměti, nechej své spirituální JÁ projevit se ve hmotě, zhmotnit se skrze naplňování tvé vize a přání. Konej to, co opravdu chceš. Při každé příležitosti se pokus souznět s tvým božským životní principem, přičemž mysli na to, že jsi dobrý a vše kolem tebe je dobré. Nedovol pochybnostem a méněcenným myšlenkám, aby tě odradily od tvého cíle, nedovol jim, aby tebou proudily. Pokud se to stalo, uč se tvé myšlenky a emoce ovládnout, připomeň si svůj cíl. Měj na paměti tvůj dobrý záměr! Kdo jsi skutečně? Co se v tobě chce realizovat a projevit? Nejde o to, co chceš vidět, ale uvědomit si, že jsi skutečný tvůrce manifestující se přes tebe ve zdrojové kvalitě. Kompletní myšlení přenášej do vědomých postojů. Duch se projevuje skrze tebe, přinášíš sebe do fyzického světa. Tělo je rezonanční pole spirituálního. Jsi energetické pole. Jak často mluvíš negativně? Jakým způsobem stimuluješ své buňky? Negativní bakterie nemohou vzniknout, pokud nejsou podporovány negacemi. Pokud smýšlíš v souladu s univerzem Dobra, zvládl (a) jsi kroku 3. Jsi přítomen (přítomna) nejen trochu, nýbrž úplně a stále.

4.krok      

Vědomě zdravě přinášíš svůj původní princip sebe do souladu navenek i do vnímání ostatních. V životě vidíš to, co vidět chceš. Nazírej na vše kolem sebe zdravě skrze intuici. Odblokuj negativní pocity a myšlenky, už jen tím, že jimi nenecháš ovlivnit vnímání sebe i světa. Žij avatara v sobě a dovol si ho projevit do vnějšího světa skrze vlastní jedinečné nazírání. Jsi mocná (ý). Tvůj mozek má schopnost porozumět, zde je fokus kompetentní. To dobré, co chceš, aby bylo vidět z tebe, projektuj na druhé lidi. V přítomnosti nazírej na sebe i druhé jako na zdravé, moudré a schopné jedince. Vytvoř si nový návyk o sobě a tvé skutečné pravdě. Funguje to i přesto, že bojuješ s negativními myšlenkami a pocity, jen jim nedáváš moc. Při praktikování nového návyku mysli na svůj cíl a naplněný sen či přání.

5.krok      

V tobě i okolo tebe je vše v pořádku, pokud každý den uděláš pořádek ve svém myšlenkovém a emocionálním světě. I když se ti stane, že tě něco zaskočí, neakceptuj to jako čin moci nad tebou samým! Prohlédni to. Nedovol, aby tě ovládli pochybnosti, hloupé myšlenky nebo strach. Ty máš MOC, neexistuje nic, co by mělo nad tebou moc. Nedovol, aby ti tvé vlastní myšlenky nebo názory druhých vzali tvou odvahu. Strach je jen fantom. Strach je negativní představa včerejška nebo budoucnosti. Mysli na to, že jsi jen teď. Včera už není a budoucnost ještě nenastala. Zásobuj se dobrou přátelskou energií. Navyšuj své vibrace do radosti hudbou nebo činností, která ti dělá radost. Vždy a znovu záleží na tvém momentálním stavu, vibrace, které v sobě živíš. Aby se mohl realizovat tvůj cíl, měj ho na paměti, uvědom si ho, navyšuj své vibrace. Opusť pozici A, aby ses mohl posunout dál. Může se stát, že v sobě objevíš nové pocity a novou pravdu o sobě samém.

VZPOMEŇ, ŽE JSI TVŮRCE aneb 5 kroků v procesu tvůrce:

I.   Ovládej své myšlenky a pocity či emoce, vždy.

ODSTUP.

II.  Ve všech pozicích a situacích ve tvém životě jsi dobrý takový jaký jsi. To původní z čeho jsi byl stvořen, v tobě bylo, je a bude vždy dobré. Odkud pochází úmysl a podněty?

UVNITŘNĚNÍ A SELEKTOVÁNÍ.

III. Uznej svoji plnou přítomnost jako živoucí pravdu univerzálního Ducha.

UZNÁNÍ, INTEGRACE A UVĚDOMĚNÍ.

IV.  Nazírej se na sebe jako na zdravého a schopného člověka, o kterého je vždy postaráno z pozice Ducha.

VĚDOMÉ POZOROVÁNÍ A ROZHODOVÁNÍ.

Fyzická realita je až tou poslední pozicí reality.

V.   Přenes svůj nový stav a MOC nad sebou samým do všedního života. Odtud realizuj svůj cíl.

VĚDOMÉ ČINY A POSTOJE.

Kdy nastane den, kdy k cíli dojdeš, může být napínavé, zůstaň bdělý k příležitostem, které tě k cíli a naplnění přání vedou.

Uvědom si, že ty jsi iniciátor dění. Z tebe vychází to, co ti přichází z vnějšího světa.

Polož si otázku, jaký je tvůj momentální nebo další cíl?

CO BY SE STALO, KDYBY SE TVÉ PŘÁNÍ STALO DAREM DOOPRAVDY?

CO KDYŽ UŽ SMÍŠ TENTO DAR RADOSTNĚ PŘIJMOUT?

My osobně nemanifestujeme nic, neobjednáváme nic, prostě a jednoduše přijmeme to, co nám patří. Neviditelné přání je už pro tebe připravený viditelný dar.

Ono přemostění do fyzického se nazývá VÍRA.

Rena