ROZJÍMÁNÍ KONTEMPLACE MEDITACE

Chtěli byste meditovat a nevíte jak?

Nejdříve doporučuji individuální návštěvu pro uvedení do meditace spolu s výukou jednotlivých kroků.

Poté můžete navštívit meditační skupinu, obohatí vás to o zkušenosti druhých, které můžete brát jako inspiraci pro vlastní praktikování.

V Terapeutickém studiu provádíme pravidelná meditační setkání, bližší info naleznete na FB Oldřiška Kališová.

Pokud nechcete být součástí FB, jednoduše napište e-mail, že máte zájem o individuální uvedení do meditace nebo skupinovou meditaci.

KONTEMPLACE = rozjímání, ponoření se do vlastních myšlenek při vyřazení smyslového vnímání.

Schopnost kontemplace máme vždy, když se ztišíme a HLEDÁME CESTU od mysli k nitru, avšak přitom stále zůstáváme v naprosto bdělém stavu, aniž bychom se snažili ponořit do bytí uvnitř. Kontemplaci provádí lidé, když se soustředí na řešení problému nebo hledání cesty.

Kontemplaci provádí NEVĚDOMKY lidé, kteří hojně navštěvují místa, kde se mohou oprostit od všedních činností, starostí. Jako například: kulturní programy, kterým nevěnují pozornost, protože zde vyhledali místo odpočinku pro sebe, pro přemítání a přepnutí v mysli.

Procházka přírodou, kde se necháváte unášet prostředím, aniž byste hodnotili, co se kolem vás právě děje, je stav odpoutání se od mysli. Otevřete se stavu „ZA“ čili nacházíte se v prostoru vědomí propojeni s celým svým bytím.

Záměr kontemplace: dosáhnout stavu ZA MYSLÍ bez meditačních praktik a změněného stavu vědomí.

Kontemplací můžeme nazvat i MODLITBY směřované Bohu, jak to praktikuje křesťanství. Avšak ROZJÍMÁNÍ S BOHEM prostřednictvím naučených modliteb nemá nic společného se skutečnou komunikací s Bohem. Bůh nečeká, zda mu přednesete básničku nebo písničku na jedničku. Teprve srdcem a celým bytím vnímaná modlitba, ať naučená nebo pronášená vlastními slovy, má svůj význam.

MEDITACE

Je stav, kdy dochází k odpoutání se od mysli, těla a ke změněnému stavu vědomí.

Meditující se oprostí od vnímání vnějšího světa se záměrem naprosto se otevřít univerzálnímu vědomí uvnitř sebe, přičemž vědomí meditujícího se přepne do stavu rozšířeného vnímání. Rozšířené vnímání vypadá jako přechod z nižší dimenze do vyšších dimenzí.

Hladiny hormonů, emocí, parasympatiku a sympatiku se nachází ve stavu, kdy jej neovládají akce vyvolané z vnějšku. Hypothalamus a thalamus jako přijímače a přepínače vzruchů jsou vypnuté, nastavené v režimu spánku.

Pro běžně uvažujícího člověka se to dá vysvětlit takto: v meditaci můžeš vnímat okolí, ale nepotřebuješ reagovat na to, co se děje kolem tebe, protože jsi plně koncentrovaný (á) na to, co se děje uvnitř tebe. Vnitřní vesmír má najednou daleko rozsáhlejší možnosti než vesmír vnější. Jako by to, co je venku, pro tebe přechodně přestalo mít význam, raději věnuješ pozornost tomu, co se odehrává v tvém nitru.

Z pozorování VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ můžeš zprvu snadno vystoupit, ale čím hlouběji se dostáváš, tím víc času potřebuješ, abys mohl (a) bezpečně vystoupit ze stavu SOUSTŘEDĚNÍ. Při rychlém vystoupení z MEDITAČNÍHO STAVU soustředění může dojít k bolesti hlavy.

Dosažený stav hluboké koncentrace uvnitř sebe nelze snadno přerušit, vystoupit z něj vyžaduje postupné kroky, abys pak mohl (a) v běžném životě fungovat. Při rychlém vystoupení z koncentrace může dojít k přechodnému stavu zmatení.

Tak jako potřebuješ určitý čas při vstupování do MEDITACE, musíš věnovat stejnou délku času při vystupování z meditace. Pomůckou může být dech a postupné uvědomování si částí těla.

Klasická meditace, jak se učí ve skupinách, je mnohdy pouhým naladěním se na sebe, provázené formou vizualizace. Pokud jste začátečníci a nemáte zkušenosti s meditací, snadněji dojdete k relaxaci, pokud si dovolíte oprostit se od myšlenek.

Pokud jste středně pokročilí a meditaci praktikujete občas, můžete se vám stát, že dosahujete soustředění. Ve stavu soustředění lze v nitru nahlédnout do otevřených bran, ale pro nedostatek zkušeností z praktikování meditace dál nemusíte dohlédnout. Chce to trpělivost a čas, abyste dosáhli úplné koncentrace. Můžete si však aktivovat léčivé nebo terapeutické síly v sobě. Aktivovaná síla pracuje ve vašem vědomí a těle ještě dál po nějakou dobu i po ukončení meditace či relaxace. Každá pokročilost sebou nese doteky Světla.

U pokročilých meditujících dochází k PONOŘENÍ se do těch podrovin či nadúrovní částí vědomí, které jsou připraveny ke komunikaci a následné informační integraci do VĚDOMÍ. Může se jednat o čerpání informací z portálů umístěných na různých místech Planety Země nebo ve Vesmíru, dále o hluboké SEBELÉČENÍ na buněčné úrovni, aktivaci MIMOSMYSLOVÝCH SCHOPNOSTÍ a jejich využití pro praxi, intuitivní vhledy a také setkání s bytostmi různé FREKVENCE VĚDOMÍ na celoplanetární úrovni.

V meditaci dochází k odpojení se od mysli. V kontemplaci utřídíte své myšlenky, eliminujete nadbytečné, mysl kultivujete.

Meditaci bychom mohli nazvat bezmyšlenkovým stavem, ve kterém bděle procházíte vnitřním vesmírem, kontemplace je jako pobyt uvnitř sebe, v mysli, srdci a vědomí zároveň.

MEDITACE = bezmyšlenkový stav, slouží k naprostému odreagování, uvolnění cesty k intuici, vyšší inteligenci, hlubšímu procesu na více úrovních. Meditaci spíše praktikují východní nauky.

KONTEMPLACE = proces v mysli, slouží k eliminování myšlenek a jejich utřídění, uvědomění si priorit apod. Kontemplaci provádějí spíše západní náboženství.

OK, 2019